Fresh Baked Pita & Gluten Free Falafel

212.466.1222 | 127 Rivington St (Btwn Norfolk & Essex)

Sun-Thurs 10am-2am | Fri 10am -  one hour before sunset | Sat One hour after sunset - 4am

OK certified

Menu