Fresh Baked Pita & Gluten Free Falafel

212.466.1222 | 127 Rivington St (Btwn Norfolk & Essex)

Mon-Thurs 10am-2am | Fri 10am -  one hour before sunset | Sat One hour after sunset - 4am | Sun 10am-12am

OK certifiedMenu